ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์แฟ้มผลงานอิเล็กทรอนิกส์  (E-Portfolio)  ของ ครูพรรณพิมพ์ ศิริพัชรโชติ

ข้อมูลผู้ประเมิน

 IS ม.2 /  IS ม.3

ส่วนที่ 1  ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง

1.  ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามที่ก.ค.ศ. กำหนด

PA1 ภรพรรณกรณ์ 65 ครั้งที่ 2.pdf

2. งานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครู

ส่วนที่ 2  ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

การจัดการเรียนการสอน

รูปแบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

ปัญหา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ำ ขาดทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม จากการสังเกต สัมภาษณ์ พบว่า ผลงานที่นักเรียนออกแบบเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ขาดคุณค่า ไม่มีหลากหลาย ขาดความแปลกใหม่ ซ้ำเดิม และแก้ปัญหาได้ไม่ตรงจุด และผู้เรียนต้องการแหล่งเรียนรู้ที่สามารถทบทวนความรู้ได้ และสื่อการสอนที่หลายหลายยิ่งขึ้น

การจัดการเรียนการสอน

รูปแบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

แก้ปัญหาโดย  พัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative and Innovative Skill) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน พัฒนาผู้เรียน และเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ แนวปฏิบัติในการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)

เอกสารหลักฐาน และ คลิปการจัดการเรียนรู้

PA1 ภรพรรณกรณ์ .pdf

คลิปการจัดการเรียนรู้ วิชา เทคโนโลยี

เอกสารวิชาการ

แผนการสอน

เครื่องมือวัดผล

ประเมินผล

สื่อการสอน

การเผยแพร่สื่อ

การนำความรู้ไป

พัฒนาตนเอง

PLC

แผนพัฒนาตนเอง

การพัฒนาตนเเอง